Werkwijze

Hoe gaat het in zijn werk?

Ouders die het vermoeden hebben dat hun kind een didactische achterstand heeft of dat hun kind is vastgelopen in het onderwijsleerproces kunnen een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen en te bepalen of uw kind door mij geholpen kan worden. Het is dan ook prettig als u tijdens het intakegesprek relevante informatie meeneemt. Gedacht kan worden aan toetsgegevens van school, eventuele RT-verslagen en/of onderzoeksverslagen.
Voordat de begeleiding start, wordt indien nodig een aanvullend onderzoek afgenomen. Na goedkeuring van u als ouder, kan ik eventueel contact opnemen met de school. Op deze manier krijg ik een zo volledig mogelijk  beeld van de leerling (o.a. leerstijl, niveau, taakaanpak, concentratie) en wordt school en begeleiding door Wijzer-RT maximaal op elkaar afgestemd. Maandelijks wordt u middels een verslag op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind.

Individuele begeleiding

Wanneer alle beschikbare informatie leidt tot een duidelijk beeld van de hulpvraag, wordt een op maat gemaakt behandelingsplan opgesteld. Dit plan wordt opgesteld voor de duur van 12 weken waarin ik wekelijks met uw kind werk. De begeleiding vindt vrijwel altijd één op één plaats. Op verzoek van ouders en met toestemming van de school,  kan de begeleiding ook op school en onder schooltijd plaatsvinden.
In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van diverse remediale leermiddelen en methodes die aansluiten bij de specifieke behoefte van uw kind. Tevens krijgt uw kind extra oefeningen mee om het geleerde thuis te herhalen. Tijdens de begeleiding wordt aan het zelfvertrouwen gewerkt. Een positief zelfbeeld zal de leerprestaties ten goede komen.
Na 12 weken vindt er een evaluatie plaats om te kijken of de doelstellingen van het handelingsplan zijn behaald. In samenspraak met ouders en eventueel met school, wordt opnieuw bekeken of, en zo ja, hoe Wijzer-RT de leerling zo optimaal mogelijk kan blijven ondersteunen.