Remedial Teaching

Bij een aanzienlijke  groep schoolgaande kinderen verloopt de leerontwikkeling en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling minder voorspoedig dan gewenst.
Remedial teaching is het geven van professionele didactische hulp op basis van een specifieke hulpvraag en gericht onderzoek, wanneer het leerproces van een kind op school minder voorspoedig verloopt dan verwacht wordt.

Een remedial teacher is letterlijk een leraar die verbetert of leraar die beter maakt. Een remedial teacher signaleert en onderzoekt leerproblemen bij leerlingen, stelt behandelplannen op en begeleidt leerlingen (individueel) bij de uitvoering van (speciale) lesprogramma’s. Hij geeft vorm aan speciale remedial teaching programma’s die leerlingen in staat stellen hun achterstand weg te werken en/of vaardigheden te verwerven.

Bij remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde behandelingstechnieken. Deze technieken gaan uit van en zijn gericht op, de specifieke problemen van het kind. Naast het didactische gedeelte is er veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen van de kinderen. Tevens is het belangrijk om de kinderen het gevoel te geven “ik kan het nu zelf”.

Voor wie?

Binnen de school van uw kind zal in de meeste gevallen extra instructie of begeleiding worden ingezet, wanneer blijkt dat de ontwikkeling stagneert. Maar soms leidt dit niet tot het gewenste resultaat en is meer gerichte of individuele begeleiding gewenst. Dan kunt u op advies van de basisschool of als ouder zelf op zoek gaan naar hulp. Wijzer Remedial Teaching& Studiebegeleiding kan u daarbij helpen. Remedial teaching is maatwerk. Dit maatwerk bied ik graag bij de begeleiding van uw kind.RemedialTeachingWijzerRT

Kinderen met één of meerdere van onderstaande leerproblemen kunnen in mijn praktijk begeleid worden: taalproblemen; woordenschat, zinsbouw, leesproblemen; aanvankelijk lezen, voortgezet lezen, begrijpend lezen, spellingproblemen, rekenproblemen, problemen met concentratie, motivatie en faalangst,didactische en pedagogische begeleiding van kinderen met AD(H)D, Pdd-nos e.d.

Kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie leren effectieve leerstrategieën waarmee ze hun leerstoornis kunnen compenseren, zodat ze beter en vooral met meer plezier leren.